Uitvoering van het VN Verdrag Handicap

Handreiking Dedicon voor 2021 - 2025

Met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is in 2016 een belangrijke stap gezet naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Vanuit Dedicon's expertise en ervaring in de dagelijkse praktijk zien wij dat er echter nog veel stappen te zetten zijn. Maar ook dat er veel kansen liggen om een samenleving te creëren waarin het vanzelfsprekend is dat alle informatie in tekst en beeld voor iedereen toegankelijk is. Daarom heeft Dedicon een handreiking geschreven.

In de handreiking zijn voorstellen opgenomen die bijdragen aan een toegankelijke informatievoorziening, gelijke kansen voor scholieren met een visuele of andere leesbeperking en het bevorderen van kunst- en cultuurbeleving door mensen met een visuele beperking.

Europese Toegankelijkheidsakte

Nederland zet met het actieprogramma Onbeperkt meedoen! goede stappen in de praktische uitwerking van het VN Verdrag Handicap. Dedicon juicht deze ontwikkelingen van harte toe. Tegelijkertijd signaleren wij dat er nog altijd flinke stappen gezet moeten én kunnen worden. Ook de European Accessibility Act zal de komende regeerperiode een belangrijke rol gaan spelen. Deze richtlijn stelt eisen om bepaalde producten en diensten zoals (openbare) vervoersdiensten, consumentenbankdiensten en e-books toegankelijk te maken. Nederland moet voor 28 juni 2022 de richtlijn hebben vertaald in zijn eigen wetgeving en heeft daarna drie tot acht jaar om ze ook toe te passen.

De regering heeft de afgelopen jaren aangegeven dat de invoering van het VN Verdrag Handicap langs de lijnen van geleidelijkheid gebeurt. Het ontbreekt echter nog aan voldoende concrete acties. Het besef van het verplichtende karakter van het VN Verdrag moet daarom vergroot worden, zowel bij de overheid als bij bedrijven, organisaties en burgers. Geleidelijkheid mag in de komende regeerperiode geen vrijblijvendheid meer betekenen.

Meer weten?

Publicatiedatum: 25 april 2022 Laatste update: 1 year geleden